Voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 2015 Waddinxveen

Home > Bestuur-oud > Bekendmakingen | publicaties > Voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 2015 Waddinxveen

Voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 2015 Waddinxveen

Dit item is gearchiveerd op 11-05-2015
contouren voorontwerpbestemmingsplan bebouwde kom 2015 waddinxveen

B en W hebben op 24 februari 2015 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 2015. Hoewel het bestemmingsplan Bebouwde Kom 2007 het einde van de maximale planperiode nog niet heeft bereikt, is besloten om dit bestemmingsplan te actualiseren.

Het voorontwerpbestemmingsplan is overwegend conserverend van aard, waarbij de huidige planologische situatie het uitgangspunt is. In de afgelopen periode is enkele relevante wet- en regelgeving gewijzigd. Ook is het provinciaal en gemeentelijk beleid waaronder de structuurvisie, de woonvisie en het mobiliteitsplan de laatste jaren gewijzigd. Ten slotte is voor drie locaties binnen het plangebied een voorbereidingsbesluit genomen voor de herbestemming ervan. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het plangebied voorzien in een passend en actueel planologisch juridische kader, dat beter aansluit bij de voorgenoemde ontwikkelingen.

Het plangebied van bestemmingsplan Bebouwde Kom 2015 strekt zich uit over een groot deel van de bebouwde kom van Waddinxveen (zie kaartje voor globale begrenzing van het plangebied). In de loop der jaren zijn voor delen van dit plangebied nieuwe bestemmingsplannen opgesteld en zijn gebieden ontwikkeld. Deze zijn integraal opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Enkele gebieden die nog in ontwikkeling zijn (waaronder de Alblaslocatie en de Zuidplashof), zijn buiten het plangebied gelaten. Voor het exacte plangebied wordt u verwezen naar de stukken.
 

Raadplegen

Het voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 2015 wordt met ingang van 12 maart gedurende zes weken (tot en met 22 april 2015) ter inzage gelegd bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De openingstijden vindt u op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl. De plannen kunt u eveneens raadplegen via deze website.

Inloopbijeenkomst

Voor dit plan wordt een inloopavond gehouden op donderdag 2 april van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis van Waddinxveen. Tijdens deze inloopavond kunt u het plan inzien en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om het plan nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Reageren

U kunt gedurende de bovengenoemde periode van zes weken reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen onder vermelding van ‘Voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 2015’. Het is niet mogelijk om mondelinge reacties in te dienen. Uw reactie wordt, waar mogelijk, betrokken in de procedure die leidt tot het ontwerpbestemmingsplan. Alle tijdig binnengekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer U. Yntema of mevrouw N.Broeke via telefoonnummer 14 0182.
 

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens