Voorontwerpbestemmingsplan Meteorenweg

Home > Bestuur-oud > Bekendmakingen | publicaties > Voorontwerpbestemmingsplan Meteorenweg

Voorontwerpbestemmingsplan Meteorenweg

Dit item is gearchiveerd op 02-02-2016
ligging plangebied vobp Meteorenweg

B&W hebben op 24 november 2015 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Meteorenweg’.

De gemeente en Woonpartners Midden-Holland willen de bestaande woonwagenlocatie aan de Meteorenweg herontwikkelen. In het vigerend bestemmingsplan uit 2007 en in het ontwerpbestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 2015’ is het plangebied voor een groot deel aangeduid als woonbestemming met functieaanduiding ‘woonwagenstandplaats’. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 2015’ is in juli 2015 ter inzage gelegd en wordt in december aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de voorgenomen ontwikkeling van tien grondgebonden woningen te realiseren. De herontwikkeling van de Meteorenweg in de wijk Zuidplas is nu mogelijk, omdat de nieuwe woonwagenlocatie in de wijk Triangel planologisch is afgerond. Het voorontwerpbestemmingsplan met de benodigde onderzoeken is gereed voor het opstarten van de ruimtelijke procedure.

Het doel van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Meteorenweg’ is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van tien grondgebonden woningen op de locatie.

In bijgaande figuur is het plangebied opgenomen zodat u na kunt gaan of dit plan voor u van belang is.

Raadplegen van het voorontwerpbestemmingsplan

Indien het voorliggende plan mogelijk uw belangen treft, raden wij u aan het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 december 2015 gedurende vijf weken tijdens openingsuren ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. Gedurende die periode is het plan ook raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Inloopbijeenkomst

Voor dit plan wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op dinsdag 8 december van 19.00 – 20.30 uur op het gemeentehuis. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u het plan inzien en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om het plan nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Reacties

U kunt in de bovengenoemde periode van vijf weken reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van B&W onder vermelding van ‘voorontwerpbestemmingsplan Meteorenweg’. Het is niet mogelijk om mondelinge reacties in te dienen.

Uw reactie wordt betrokken in de procedure die leidt tot het ontwerpbestemmingsplan. Ten overvloede wordt opgemerkt dat de nu voorliggende mogelijkheid tot reageren de wettelijk verplichte terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan niet beperkt. Alle tijdig binnengekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met mw. M. Kerstens, telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres m.kerstens@waddinxveen.nl.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens