Voorontwerpbestemmingsplan Noordpunt, Waddinxveen

Home > Bestuur-oud > Bekendmakingen | publicaties > Voorontwerpbestemmingsplan Noordpunt, Waddinxveen

Voorontwerpbestemmingsplan Noordpunt, Waddinxveen

Dit item is gearchiveerd op 29-06-2015
plangebied vobp Noordpunt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen hebben op 10 maart 2015 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Noordpunt. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft als doel de planologische mogelijkheid voor 75 woningen, een kantoor en dienstverlening te bieden.

Het plangebied van bestemmingsplan Noordpunt is gelegen tussen het spoor, de Verlegde Dreef en de Tweede Bloksweg. In bijgaande figuur treft u de exacte ligging van het plangebied aan.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van 30 april 2015 gedurende zes weken (tot en met 8 juni 2015) ter inzage gelegd bij de Publieksbalie op het gemeentehuis. Ook zijn de plannen raadpleegbaar via de website van de gemeente Waddinxveen.

Inloopavond 28 mei

Voor dit plan organiseren we een inloopavond op 28 mei 2015 van 19.30 tot 20.30 uur op het gemeentehuis Waddinxveen. Tijdens deze informatieavond kunt u het plan inzien en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om het plan nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

 Reacties

U wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende de bovengenoemde periode van zes weken te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester & wethouders, onder vermelding van ‘voorontwerpbestemmingsplan Noordpunt’. Het is niet mogelijk om mondelinge reacties in te dienen. Uw reactie wordt betrokken in de procedure die leidt tot het ontwerpbestemmingsplan. Ten overvloede wordt opgemerkt dat de nu voorliggende mogelijkheid tot reageren de wettelijk verplichte terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan niet beperkt. Alle tijdig binnengekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord. Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer D. Koppenaal via telefoonnummer 14 0182.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens