Wijkactieplannen 2015

Home > Bestuur-oud > Beleidsnota's > Openbare Ruimte > Wijkactieplannen 2015

Wijkactieplannen 2015

Het wijkactieplan is een plan dat tot stand is gekomen dankzij de input van het wijkplatform, (keten)partners en de gemeente. In het wijkactieplan staan de acties voor 2015 weergeven die dienen bij te dragen aan de leef- en woonomstandigheden in de wijk. De acties zijn erop gericht om de sterke kanten van de wijk verder te versterken, terwijl tegelijkertijd de problematiek wordt aangepakt. Het doel van het wijkactieplan is om meer zichtbaar te maken welke acties en initiatieven gemeente, partners (politie, welzijnsorganisaties, woningcorporatie) en het wijkplatform voor 2015 gepland hebben.

De uitdaging waar de gemeente en partners voor staan is om bewoners, waar mogelijk, zelf de regie te geven zonder dat zij het gevoel hebben dat ze aan hun lot worden overgelaten. In het sociale domein zal door de decentralisaties meer een beroep worden gedaan op de eigen kracht van bewoners, waarbij de professionals een meer faciliterende rol hebben.

De acties die in het wijkactieplan zijn opgenomen, komen voort uit bestaande plannen en documenten. De acties die in het wijkactieplan zijn opgenomen, hebben direct betrekking op de woon- en leefomstandigheden van de inwoners van Waddinxveen. De acties waarbij de inwoners van Waddinxveen minder direct betrokken zijn, zijn buiten beschouwing gelaten. Deze zijn wel terug te vinden in de achterliggende beleidsdocumenten en plannen.

Het wijkactieplan bestaat uit vijf speerpunten die in willekeurige volgorde zijn geplaatst. Naast de professionele input wordt in het wijkactieplan ook waarde gehecht aan de ideeën van de bewoners. Hiervoor is speerpunt 1, burgerinitiatieven, opgenomen. Onder dit speerpunt worden de ideeën en initiatieven van de bewoners geplaatst die uitgevoerd kunnen worden in 2015. Alle bewoners van Waddinxveen kunnen hiervoor hun eigen ideeën aandragen.

Gedurende de vier inloopavonden voor de wijkactieplannen zijn er een groot aantal opmerkingen gemaakt met betrekking tot verbeterpunten in de wijk. De gemaakte opmerkingen zijn bekeken en het merendeel van de opmerkingen zijn ook beantwoord. Staat uw opmerking er niet tussen of is er geen reactie gegeven, omdat uw opmerking niet geheel duidelijk is dan kunt u contact opnemen via: t.zwaan@waddinxveen.nl

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens