Veiligheidsregio Hollands Midden

Home > Bestuur-oud > Register gemeenschappelijke regelingen > Veiligheidsregio Hollands Midden

Veiligheidsregio Hollands Midden

Deelnemers:

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
 

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst:

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet Veiligheidsregio’s..
 

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen:

uitvoering geven aan hetgeen is bepaald in de Wet Veiligheidsregio’s op de volgende terreinen:

 1. de brandweerzorg;
 2. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
 3. de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
 4. de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 5. het inrichten en instandhouden van de gemeenschappelijke meldkamer,

door onder meer:

 1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
 2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;
 3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;
 4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;het instellen en in stand houden van een brandweer;
 5. het instellen en in stand houden van een GHOR;
 6. het voorzien in de meldkamerfunctie;
 7. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijke materieel;
 8. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan het openbaar lichaam zijn overgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen, een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Adres en plaats van de vestiging:

Brandweer Hollands Midden
Postbus 1123
2302 BC Leiden
telefoon 088-2465000
e-mail info@brandweer.vrhm.nl
 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan:

Openbaar lichaam.
 

Opmerkingen:

Oorspronkelijk Vastgesteld: 28 september 2005
Laatstelijk gewijzigd 26 juni 2014 (in werking getreden per 7 juli 2014 en terugwerkend tot 1 januari 2014)

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens